Bài 3, Lập trình tính diện tích tam giác theo công thức Heron

Code:

import java.util.Scanner;
//https://blog.ndanh.com/
public class Bai3 {
  public static void main(String arg[]) {
    float a, b, c;
    float p, cv;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap vao gia tri a: ");
    a = input.nextInt();
    System.out.print("Nhap vao gia tri b: ");
    b = input.nextInt();
    System.out.print("Nhap vao gia tri c: ");
    c = input.nextInt();
    p = (a + b + c) / 2;
    cv = (float) Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
      System.out.print("Dien tich tam giac la: " + cv);
    } else {
      System.out.print("3 canh nhap khong phai cua mot tam giac");
    }
  }
}

Dữ liệu test: