Bài 1, Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên từ bàn phím. Thực hiện:
  • In lại các phần tử mảng đã nhập
  • Tính tổng các phần tử mảng
  • In các phần tử lẻ có trong mảng
  • Cho biết giá trị và vị trí phần tử nhỏ nhất có trong mảng

Code:

import java.util.Scanner;
public class Bai1 {
    public static void main(String arg[]) {
        int a[], n, i;
        a = new int[20];
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap vao so phan tu: ");
        n = input.nextInt();
   
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("a[" + i + "]: ");
            a[i] = input.nextInt();
        }
   
        System.out.println("In ra cac phan tu trong mang:");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("%5d", a[i]);
        }
     
        int s;
        s = 0;
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("%5d", a[i]);
            s += a[i];
        }
        System.out.printf("\nTong cac phan tu trong mang: %d", s);
       
        System.out.println("\nIn ra cac phan tu le trong mang:");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            if (a[i] % 2 != 0) {
                System.out.printf("%5d", a[i]);
            }
        }
   
        int min = a[0];
        int vt;
        for (i = 0; i < n; i++) {
            if (min > a[i]) {
                min = a[i];
            }
        }
        System.out.print("\nPhan tu " + min + " co gia tri nho nhat tai vi tri: ");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            if (a[i] == min) {
                System.out.printf("%5d", i + 1);
            }
        }
    }
}
Dữ liệu test: