Bài 11, Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên n thuộc đoạn [1...12] và số nguyên m. In ra màn hình tháng và số ngày của tháng trong năm m ứng với số được nhập vào. Trong đó 1 tương ứng với "Tháng giêng có 31 ngày", 2 tương ứng với tháng 2,... 12 tương ứng với tháng 12. Nếu giá trị nhập vào không thuộc đoạn [1..12] thì thông báo "Không có tháng nào trong năm tương ứng với số bạn nhập".
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code:


Dữ liệu test: