Bài 15, Số chính phương hay gọi là số hình vuông, là số tự nhiên có căn bậc 2 là số nguyên. Hãy viêt CT nhập vào các số nguyên đến khi gặp 0 thì dừng.

Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Thuật toán: 

Số chính phương là số có căn bậc 2 là số nguyên.
VD khi căn 4 sẽ ra 2 => 4 là số chính phương.
Ở đây tôi sẽ khai căn một số n được nhập vào, kiểm tra nếu kết quả đó là số nguyên thì số đó là số chính phương:
 Sử dụng biểu thức if(sqrt(n) - (floorf)(sqrt(n)) == 0), giải nghĩa là căn bậc 2 số đó, kiểm tra xem số đó có bằng số đó khi được làm tròn xuống hay không? Bằng nhau tức là số được khai căn là số nguyên.

Code:

Dữ liệu test: