Bài 17, Hãy viết chương trình nhập vào dãy số đến khi gặp số 0 thì dừng, sau đó tách số chẵn và lẻ ra 2 mảng khác nhau. Tính trung bình cộng các số chẵn dương và các trung bình cộng các số lẻ âm.
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Thuật toán:

Để tách mảng a[] thành 2 mảng khác nhau. Ta tách lần lượt mảng chẵn vào mảng b[], mảng lẻ vào mảng c[]. Sau đó in ra 2 mảng b[], c[].

Code:


Dữ liệu test: