Bài 18, Nhập vào từ bàn phím dãy số gồm n số nguyên ( n>0) và thực hiện các yêu cầu sau đây:
  • Hiển thị dãy số ra màn hình
  • Nhập vào từ bàn phím số nguyên x. Hãy cho biết x xuất hiện trong dãy số bao nhiêu lần và vị trí xuất hiện của x
  • xóa các số có giá trị bằng 0 trong dãy
  • sắp xếp các số nguyên tố về đầu dãy, các số không nguyên tố về cuối  dãy
  • Tính trung bình cộng các số chia hết cho 3 trong dãy
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code:Dữ liệu test: