Bài 21, Viết chương trình nhập vào mảng hai chiều các số thực. Áp dụng:
In lại mảng 2 chiều phần tử dưới dạng bảng
In các phần tử thứ k của mảng 2 chiều (k>=0)
Tính tổng các phần tử của cột thứ k của mảng 2 chiều ( k>=0)
Thực hiện tìm kiếm phần tử có giá trị x, cho biết vị trí tìm thấy đầu tiên của phần tử trong trường hợp tìm thấy
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code:

[#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int m, n, i, j, k, v, S, x,ln, xi, xj,d,  a[100][100];
    S = 0;
 
    cout<<"Nhap vao hang can nhap: ";
    cin>>m;
    cout<<"Nhap vao cot can nhap: ";
    cin>>n;
 
    for(i = 0; i<m; i++ )
    {
        for(j = 0; j<n; j++)
        {
            cout<<"Nhap mang a["<<i<<"]["<<j<<"]: ";
            cin>>a[i][j];
        }
    }
 
//in lai mang duoi dang bang
    cout<<"In ra mang da nhap:"<<endl;
    for(i = 0; i<m; i++ )
    {
        for(j = 0; j<n; j++)
        {
            cout<<setw(7)<<a[i][j];
        }
        cout<<endl;
    }
 
// In ra hang thu K cua mang
    cout<<"\nNhap vao hang thu k can in ra: ";
    cin>>k;
    cout<<"In hang thu "<<k<<" cua mang la: "<<endl;
    for(j = 0; j<n; j++)
    {
        cout<<setw(7)<<a[k][j];
    }
 
//Tinh tong phan tu cot V cua mang hai chieu
    cout<<"\nNhap vao cot V can tinh tong: ";
    cin>> v;
    for(i = 0; i<m; i++)
    {
        S+=a[i][v];
    }
    cout<<"Tong gia tri cua cot thu "<<v<<" la: "<<S<<endl;
 
// Tim kiem phan tu x trong mang
    cout<<"Nhap vao phan tu x can tim: ";
    cin>> x;
    for(i = 0; i<m; i++)
    {
        for(j = 0; j<n; j++)
        {
            if(a[i][j] == x)
            {
                xi = i;
                xj = j;
                break;
            }
        }
    }
    cout<<"Phan tu "<<x<<" xuat hien lan dau tien tai a["<<xi<<"]["<<xj<<"]";
 
// hang co tong lon nhat
    S = 0;
    ln =0;
 
    for(i = 0; i<m; i++)
    {
        for(j= 0; j<n; j++)
        {
            S+=a[i][j];
        }
        if(S>ln)
        {
            ln = S;
            d= i;
        }
    }
    cout<<"\nHang co tong cac phan tu lon nhat la "<<d<<endl;
}
]

Dữ liệu test: