Bài 5, Viết chương trình nhập vào số nguyên N gồm 3 chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?
Ví dụ N = 497 . Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình
Code
Dữ liệu test