Bài 7, Năm nhuận là năm có tháng 2 gồm 29 ngày, để xét 1 năm có phải là năm nhuận hay không người ta kiểm tra bằng cách xem năm đó có chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100 hoặc năm đó chia hết cho 400 hay không? Hãy viết chương trình nhập vào một năm. Hiện ra đáp án xem năm đó có phải năm nhuận hay không?
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình
Code:

Dữ liệu test: