Bài 8, Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c. Kiểm tra chúng có thỏa mãn là 3 cạnh của tam giác hay không. Nếu tam giác đó là tam giác gì thường, cân đều, vuông, vuông cân
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình
Code:

Dữ liệu test: