Bài 2, Viết chương trình nhập vào số nguyên n và thực hiện xuất ra màn hình n số đầu tiên của chuỗi Fibonaci( Có hai giá trị đầu là 1 và 1)

Code:

import java.util.Scanner;
public class Bai2 {
    public static void main(String arg[]) {
        int n, i, a[] = new int[30];
        a[0] = 1;
        a[1] = 1;
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap vao n: ");
        n = input.nextInt();
        for (i = 2; i < n; i++) {
            a[i] = a[i - 1] + a[i - 2];
        }
        System.out.println("Day so fibonacy: ");
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("%5d", a[i]);
        }
    }
}

Dữ liệu test: