Bài 23, Viết chương trình thực hiện:
 • Nhập ma trận vuông n hàng, n cột với các số nguyên ( n<=50)
 • Hiện ma trận đó ra màn hình
 • Tính tích hàng k, hàng k nhập từ bàn phím
 • Tìm hàng có tổng các phần tử nhỏ nhất
 • cho biết có bao nhiêu phần tử âm
 • sắp xếp các phần tử ma trận giảm dần theo từng cột và hiển thị ra ma trận mới
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code: 


#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
  int n, i, j, v, a[100][100];


  //nhap vao n
  cout << "nhap vao so n: ";
  cin >> n;


  //a, nhap vao ma tran co n gia tri
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
      cout << "nhap a[" << i << "][" << j << "]";
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  cout << endl;


  //b, xuat ra ma tran vua nhap
  cout << "Mang sau khi da nhap la: " << endl;


  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
      cout << setw(7) << a[i][j];
    }
    cout << endl;
  }
  cout << endl;


  // c, Tinh tich hang k
  int k, tich;
  tich = 1;
  cout << "Nhap gia tri hang k: ";
  cin >> k;
  for (j = 0; j < n; j++)
  {
    tich *= a[k][j];
  }
  cout << "\nTich hang k la: " << tich << endl;


  //d, hang co tong cac phan tu nho nhat
  int nn, s;
  s = 0;
  nn = 0;
  for (j = 0; j < n; j++)
  {
    nn += a[0][j];
  }
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
      s += a[i][j];
    }
    if (s < nn)
    {
      nn = s;
    }
  }
  cout << "Hang co tong nho nhat la: " << nn << endl;


  //e, dem so phan tu am
  int dem;
  dem = 0;
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
      if (a[i][j] < 0)
      {
        dem++;
      }
    }
  }
  cout << "So phan tu am trong mang la: " << dem << endl;


  //f, sap xep ma tran giam dan theo cot
  cout << "Mang sau khi da sap xep giam dan theo cot la: " << endl;


  for (j = 0; j < n; j++)
  {
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      for (v = i + 1; v < n; v++)
      {
        if (a[v][j] < a[i][j])
        {
          int tg = a[i][j];
          a[i][j] = a[v][j];
          a[v][j] = tg;
        }
      }
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
      cout << setw(7) << a[i][j];
    }
    cout << endl;
  }
  cout << endl;
}