Bài 26,Nhập vào một chuỗi bất kỳ, sau đó hỏi người dùng cần tách bắt đầu từ một chuỗi nào đó nhập từ bàn phím trong chuỗi trở về sau.
Ví dụ: Nhập chuỗi str1 ="Khoa công nghệ thông tin, Đại học Mở Hà Nội". Người nhập muốn tách từ chữ "Đại"  thì sẽ xuất ra chuỗi "Đại học Mở Hà Nội" ra màn hình.
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code:


#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;


int main() {
  int m,n;
  char str1[100], tim[20];
  cout<<"Nhap vao chuoi str1: "; gets(str1);
  cout<<"Nhap vao chu can kiem tra trong chuoi: "; gets(tim);
  char *viTri = strstr(str1, tim);
  //in ra man hinh
  cout<<"In ra man hinh:"<<endl;
  cout<<viTri;
}