Bài 30, Viết hàm kiểm tra một số nguyên có phải số nguyên tố hay không? Áp dụng tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn số n với n được nhập vào từ bàn phím
Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code: #include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, i, j, S, a, b;
  a = 0;
  S =0;
  cout<<"Nhap vao so can kiem tra: ";
  cin>>n;


  if (n<2) {
    cout<<n<<" khong phai la so nguyen to";
  }
  else if( n== 2) {
    cout<<n<<" la so nguyen to"<<endl;
    cout<<"Tong cac so nguyen to be hon "<<n<<" = 0."<<endl;
  }
  else {
    for(i = 2; i<n; i++) {
        b=0;
      for(j = 2; j<i; j++) {


        if(i%j == 0) {
          b++;
          cout<<i;
        }
      }
      if(n%i == 0) {
        a++;
      }
      if(b== 0) {
        S+= i;

      }
    }
  }
  if( a==0) {
    cout<<n<<" la so nguyen to"<<endl;
    cout<<"tong cac so nguyen to be hon "<<n<<" la: "<<S;
  }
}