Bài 31, Viết chương trình nhập vào 2 mảng một chiều A, B có n phần tử nguyên từ bàn phím, tính tổng mảng C = A + B, in 3 mảng A, B, C ra màn hình.

Bài viết nằm trong: Series thực hành cơ sở lập trình

Code: 



#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
int a[100], b[100], c[100], n, S, i;
S=0;
cout<<"Nhap vao so phan tu trong mang: "; cin>>n;
cout<<"nhap mang a"<<endl;
for(i =0; i<n; i++) {
  cout<<"a["<<i<<"]: "; cin>>a[i];
}
cout<<"nhap mang b"<<endl;
for(i =0; i<n; i++) {
  cout<<"b["<<i<<"]: "; cin>>b[i];
}


for(i=0; i<n; i++) {
  c[i] = a[i]+b[i];
  S += c[i];
}


//in 3 mang
cout<<"in mang a"<<endl;
for (i=0; i<n; i++) {
  cout<<setw(7)<<a[i];
}
cout<<"\nin mang b"<<endl;
for (i=0; i<n; i++) {
  cout<<setw(7)<<b[i];
}
cout<<"\nin mang c"<<endl;
for (i=0; i<n; i++) {
  cout<<setw(7)<<c[i];
}
cout<<endl;


//tinh tong mang
cout<<"tong cac phan tu mang c la: "<<S;
}

Dữ liệu test: