Bài 12, xây dựng lần lượt theo các yêu cầu sau:
Class nguoi quản lý 1 người
  • Thuộc tính:hoTen, gioiTinh
  • Phương thức: Khởi tạo(), nhap(), xuat(), toString(), ...
Class hocSinh quản lý 1 học sinh, kế thừa từ nguoi 
  • Thuộc tính: tenLop
  • Phương thức: khoiTao(), nhap(), xuat(), toString(),...
Class danhSach quản lý danh sách các học sinh
  • Thuộc tính: sử dụng ArrayList
  • Phương thức: Khởi tạo(), themNgươi(), XuatDS(), sapXepDS(),...
class ApDung: Chương trình chính, có hàm main để chạy

Code đầy đủ

Phần dưới có thể thiếu, tải về đây để đúng yêu cầu bài
Code để tham khảo, Chúc các bạn sẽ học tập tốt.

Tạo class NGUOI

package TH4.bai12;
import javafx.scene.shape.TriangleMesh;
import java.util.Scanner;
public class NGUOI {
public String hoTen, gioiTinh;
public NGUOI() {
super();
hoTen ="";
gioiTinh ="";
}
public NGUOI(String hoTen, String gioiTinh) {
this.hoTen = hoTen;
this.gioiTinh= gioiTinh;
}
public void nhap() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap ho ten: ");
hoTen = sc.nextLine();
System.out.print("Nhap gioi tinh: ");
gioiTinh = sc.nextLine();
}
public void xuat() {
System.out.printf("%2s%20s", hoTen, gioiTinh);
}
public String getHoTen() {
return hoTen;
}
@Override
public String toString() {
return "NGUOI{" +
"hoTen='" + hoTen + '\'' +
", gioiTinh='" + gioiTinh + '\'' +
'}';
}
}

Tạo class HOCSINH

package TH4.bai12;
import java.util.Scanner;
public class HOCSINH extends NGUOI {
public String tenLop;
public HOCSINH() {
super();
hoTen = "";
gioiTinh ="";
tenLop = "";
}
public HOCSINH(String hoTen, String gioiTinh, String tenLop) {
this.gioiTinh = gioiTinh;
this.hoTen = hoTen;
this.tenLop = tenLop;
}
public void nhap() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
super.nhap();
System.out.print("Nhap ten lop: ");
tenLop = sc.nextLine();
}
public void xuat() {
super.xuat();
System.out.printf("%20s\n", tenLop);
}
@Override
public String toString() {
return "HOCSINH{" +
"hoten='" + hoTen + '\'' +
", gioitinh='" + gioiTinh + '\'' +
", lop='" + tenLop + '\'' +
'}';
}
}

Tạo class DSHOCSINH

package TH4.bai12;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
public class DSHOCSINH {
ArrayList<HOCSINH> DS;
public void nhap() {
int n, i;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
do {
System.out.print("\nNhap so hoc sinh: ");
n = sc.nextInt();
}while(n<=0);
DS = new ArrayList<>(n);
for(i=0; i<n; i++) {
HOCSINH x = new HOCSINH();
System.out.printf("Nhap hoc sinh thu %d: \n", i+1);
x.nhap();
DS.add(x);
}
}
public void xuat() {
System.out.printf("%20s%20s%20s\n", "ho ten", "gioi tinh", "lop");
for(HOCSINH x:DS) {
x.xuat();
}
}
public void sapXep() {
Collections.sort(DS, new Comparator<HOCSINH>() {
@Override
public int compare(HOCSINH hs1, HOCSINH hs2) {
return (hs1.getHoTen().compareTo(hs2.getHoTen()));
}
});
xuat();
}
}

Tạo class bai11.java để quản lý

Xem phần code đầy đủ dể xem chi tiết

kết quả test