Bài 5, Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật.
Hãy viết lớp HCN gồm:
Các thuộc tính chiều dài, chiều rộng
Phương thức thiết lập (set) và lấy (get) thông tin chiều dài, chiều rộng
Phương thức tính diện tích, chu vi
Phương thức toString để hiển thị thông tin dài, rộng, diện tích, chu vi.
Xây dựng lớp HCNtest có chứa phương thức main để test
Chiều dài, chiều rộng của HCN nhập từ bàn phím.

Code: 

Xây dựng lớp HCN

package BaiTH2.bai5;
public class HCN {
public float chieuDai, chieuRong;
public float dienTich, chuVi;
public float getChieuRong() {
return chieuRong;
}
public float getChieuDai() {
return chieuDai;
}
public void setChieuDai(float chieuDai) {
this.chieuDai = chieuDai;
}
public void setChieuRong(float chieuRong) {
this.chieuRong = chieuRong;
}
public float tinhDT(float chieuDai, float chieuRong) {
dienTich = chieuDai*chieuRong;
return dienTich;
}
public float tinhCV(float chieuDai, float chieuRong) {
chuVi = (chieuDai+chieuRong)*2;
return chuVi;
}
public void toString(float chieuDai, float chieuRong, float dienTich, float chuVi) {
System.out.print("Chieu dai hinh chu nhat la: "+chieuDai);
System.out.print("\nChieu rong hinh chu nhat la: "+chieuRong);
System.out.print("\nDien tich hinh chu nhat la: "+dienTich);
System.out.print("\nChu vi hinh chu nhat la: "+chuVi);
}
}

Xây dựng lớp HCNtest 

package BaiTH2.bai5;
import java.util.Scanner;
public class HCNtest {
public static void main(String ngocdanh[]) {
float chieuDai, chieuRong;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
HCN cn = new HCN();
System.out.print("Nhap vao chieu dai: ");
chieuDai = sc.nextFloat();
System.out.print("Nhap vao chieu rong: ");
chieuRong = sc.nextFloat();
float dienTich = cn.tinhDT(chieuDai, chieuRong);
float chuVi = cn.tinhCV(chieuDai, chieuRong);
cn.setChieuRong(chieuRong);
cn.setChieuDai(chieuDai);
cn.toString(chieuDai, chieuRong, dienTich, chuVi);
}
}

Kết quả test 

Chạy class HCNtest.java lên được như sau: