Bài 7, Cho lớp DIEM (điểm) để mô tả một điểm trong không gian gồm:
 • Thuộc tính: x, y (Tọa độ trong không gian)
 • Phương thức: Khởi tạo( Không có tham số, có tham số), nhập, xuất,tính chiều dài, ...
Xây dựng lớp DOAN THANG(đoạn thẳng) gồm:
 • Thuộc tính: A(điểm đầu), B(điểm cuối)
 • Phương thức: Khởi tạo(Không có tham số, có tham số), nhập, xuất, tính chiều dài,...
Áp dụng:
 • Nhập vào danh sách các DOANTHANG
 • In lại danh sách  các DOANTHANG vừa nhập
 • cho biết thông tin DOANTHANG có độ dài lớn nhất
 • Tính tổng các độ dài tất cả các đoạn thẳng đã nhập

Code đầy đủ cả bài: 

Mô tả bài toán

Với yêu cầu bài toán, ta lần lượt tạo các class:
 • DIEM: để quản lý điểm. VD điểm A(x, y)
 • DOAN THANG: để quản lý các đoạn thẳng ( mỗi đường thẳng chứa 2 điểm)
 • DSDOANTHANG: Quản lý các đoạn thẳng . VD: cần quản lý n đoạn thẳng 
 • QLDOANTHANG: Chứa hàm main() để gọi các hàm khác vào.

Xây dựng class

class DIEM

package BaiTH3.bai7;
import java.util.Scanner;
public class DIEM {
public float x, y;
public DIEM() {
x =0;
y = 0;
}
public DIEM(float x, float y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
public void nhap() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap chieu rong x: ");
x = sc.nextFloat();
System.out.print("Nhap chieu dai y: ");
y = sc.nextFloat();
}
public void xuat() {
System.out.print("\nChieu rong x la: "+x);
System.out.print("\nChieu dai y la: "+y+"\n");
}
public float getX() {
return x;
}
public float getY() {
return y;
}
public String toString() {
return "\nChieu dai:" +y +"\nChieu rong: "+x;
}
}

class DOANTHANG

package BaiTH3.bai7;
public class DOANTHANG {
DIEM A = new DIEM();
DIEM B = new DIEM();
public void nhapDT() {
System.out.print("\nNhap toa do doan thang:");
System.out.print("\nNhap toa do diem A:\n");
A.nhap();
System.out.print("\nNhap toa do diem B:\n");
B.nhap();
}
public void xuatDT() {
System.out.print("\nToa do diem A: ");
A.xuat();
System.out.print("Toa do diem B: ");
B.xuat();
System.out.print("chieu dai doan AB: "+tinhCD()+"\n");
}
public float tinhCD(){
float cd;
cd = (float)Math.pow((A.x - B.x), 2)+ (float)Math.pow((A.y - B.y), 2);
cd = (float)Math.sqrt(cd);
return cd;
}
}

class DSDOANTHANG

package BaiTH3.bai7;
import java.util.*;
public class DSDOANTHANG {
ArrayList<DOANTHANG> DT;
public void nhapDS() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n;
System.out.print("Nhap so doan thang: ");
n = sc.nextInt();
DT = new ArrayList<>(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
DOANTHANG x = new DOANTHANG();
x.nhapDT();
DT.add(x);
}
}
public void xuatDS() {
System.out.print("\nDanh sach doan thang: \n");
for(DOANTHANG x:DT){
System.out.print("\nToa do doan thang:");
x.xuatDT();
}
}
public void tongDT() {
float s;
s =0;
for(DOANTHANG x:DT){
s+= x.tinhCD();
}
System.out.print("\nTong chieu dai doan thang: "+s);
}
public void maxDT() {
float max;
max = 0;
for(DOANTHANG x:DT){
if(max<x.tinhCD()){
max = x.tinhCD();
}
}
System.out.print("\nDoan thang dai nhat co do dai: "+max);
}
}

class DSDOANTHANG

Các bạn gọi các hàm tương ứng vào hàm main(). Xem code đầy đủ ở đầu bài.

Dữ liệu test


Thắc mắc hãy để lại comment để mình giải đáp nhé!