Bài 9, Thêm vào lớp CongNhan đã cho ở bài 3 (phần II) phương thức:
+ tinhluong(pc: float): float
INPUT: pc:float// % phụ cấp được hưởng
OUTPUT: lương của công nhân
XỬ LÝ: Tính lương theo công thức
Lương = lcb*hsl*(1+pc)
Viết chương trình:
  • Cài đặt lương cơ bản của công nhân =1150, nhập vào danh sách N công nhân(0<n<=20)
  • Nhập mức phụ cấp P
  • Hiện danh sách công nhân với các thông tin: Họ tên, hệ số lương, Lương T(chưa gồm phụ cấp), Lương S(gồm phụ cấp)
  •  tính tổng số tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp.
Bài này được kế thừa từ bài 6: https://blog.ndanh.com/2020/03/bai-6-nhap-in-danh-sach-cong-nhan-voi-arryalist-trong-java.html
Dựa vào bài 6, bổ sung một số thuộc tính lương phụ cấp, in ra sự thay đổi lương trước và sau khi có phụ cấp.

Code đầy đủ:

class CONGNHAN

package TH3.bai9;
import java.util.Scanner;
public class CONGNHAN {
public float lCB, hSL, luongT, luongS, pc;
public String hoTen;
public void nhapCN() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap vao ho ten: ");
hoTen = sc.nextLine();
System.out.print("Nhap vao he so luong: ");
hSL = sc.nextFloat();
System.out.print("Nhap vao he so phu cap: ");
pc = sc.nextFloat();
}
public void sethSL(float h) {
hSL = h;
}
public float gethSL() {
return hSL;
}
public void setHoTen(String ht) {
hoTen= ht;
}
public String getHoTen() {
return hoTen;
}
public float tinhLuongT(float lCB) {
this.lCB = lCB;
luongT = hSL*lCB;
return luongT;
}
public float tinhLuongS(float pc) {
luongS = hSL*lCB*(1+pc);
return luongS;
}
public void xuatCN() {
System.out.printf("%20s%15.2f%15.2f%15.2f\n", hoTen, hSL, luongT, luongS);
}
public void xuatChenhLech() {
System.out.printf("%20s%15.2f%15.2f%15.2f%20.2f\n", hoTen, hSL, luongT, luongS, luongS - luongT);
}
}

class DSCONGNHAN

package TH3.bai9;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class DSCONGNHAN {
ArrayList<CONGNHAN> cn;
public void nhapDS() {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int i, n;
do {
System.out.print("\nNhap vao so cong nhan: ");
n = input.nextInt();
} while (n < 0 && n > 20);
cn = new ArrayList<>(n); // cap phat bo nho cho n cong nhan
for (i = 0; i < n; i++) {
CONGNHAN x = new CONGNHAN();
System.out.printf("\nNhap cong nhan thu %d\n", i + 1);
x.nhapCN();
x.tinhLuongT(1150);
x.tinhLuongS(x.pc);
cn.add(x);
}
}
public void xuatDS() {
System.out.println("Danh sach cong nhan: \n");
System.out.printf("%20s%15s%15s%15s","Ho ten","HS luong", "luong T", "luong S\n");
for(CONGNHAN x:cn){
x.xuatCN();
}
}
public void xuatDSluongChenh() {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.printf("\nDanh sach cong nhan luong chenh lech: \n");
System.out.printf("%20s%15s%15s%15s%20s","Ho ten","HS luong", "luong T", "luong S","luong chenh lech\n");
for(CONGNHAN x:cn) {
x.xuatChenhLech();
}
}
}

class QLCONGNHAN

Xem ở mục code đầy đủ

kết quả test:

Do mình xài linux nên không thể chụp kéo dài. Đây là kết quả test

TH3.bai9.QLCONGNHAN

Nhap vao so cong nhan: 3

Nhap cong nhan thu 1
Nhap vao ho ten: ngoc danh
Nhap vao he so luong: 2
Nhap vao he so phu cap: 1.1

Nhap cong nhan thu 2
Nhap vao ho ten: le bao
Nhap vao he so luong: 1.2
Nhap vao he so phu cap: 0.2

Nhap cong nhan thu 3
Nhap vao ho ten: My duyen
Nhap vao he so luong: 1.5
Nhap vao he so phu cap: 0.3 https://drive.google.com/file/d/1mQ2JWCoZD245rk3RI233U7VIW7LnATm-/view?usp=sharing