Bài 16, vẽ sơ đồ bằng java như hình sau: 
Đây là một kiến thức mới so với những bài trước, để vẽ được hình này thì bạn phải sử dụng thư viện awt trong java, ngoài ra còn có thể sử dụng Swing nữa!

Một bài hướng dẫn cơ bản về sử dụng awt để vẽ biểu đồ: https://javatutorial.net/display-text-and-graphics-java-jframe

Code đầy đủ 

Phần dưới có thể thiếu, tải về đây để đúng yêu cầu bài
Code để tham khảo, Chúc các bạn sẽ học tập tốt.

Tạo lớp biểu đồ để vẽ theo hình

package TH6.bai16;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Collections;
public class bieuDo extends Frame implements ActionListener {
Label l1, l2, l3;
TextField t1, t2, t3; //nhap gia tri vao
Button click;
int val1, val2, val3; // value o TextField
bieuDo() {
super("Bảng biểu đồ NDanh");
l1 = new Label("Red");
l2 = new Label("Blue");
l3 = new Label("Green");
l1.setBounds(50, 50, 50, 20);
l2.setBounds(140, 50, 50, 20);
l3.setBounds(230, 50, 50, 20);
t1 = new TextField("70");
t2 = new TextField("50");
t3 = new TextField("100");
t1.setBounds(80, 50, 50, 20);
t2.setBounds(170, 50, 50, 20);
t3.setBounds(270, 50, 50, 20);
click = new Button("Click");
click.setBounds(170, 100, 100, 30);
click.addActionListener(this);
add(t1);
add(t2);
add(t3);
add(l1);
add(l2);
add(l3);
add(click);
setSize(450, 500);
setLayout(null);
setVisible(true);
setBackground(Color.CYAN);
String s1=t1.getText(),
s2=t2.getText(),
s3=t3.getText();
val1 = Integer.parseInt(s1);
val2 = Integer.parseInt(s2);
val3 = Integer.parseInt(s3);
}
public void paint(Graphics grap) {
grap.drawLine(50,100,50,450);
grap.drawLine(50,450,400,450);
grap.setColor(Color.red);
grap.fillRect(100, 450-val1, 30, val1);
grap.drawString(String.valueOf(val1), 100, 450-val1-3);
grap.setColor(Color.blue);
grap.fillRect(180, 450-val2, 30, val2);
grap.drawString(String.valueOf(val2), 180, 450-val2-3);
grap.setColor(Color.yellow);
grap.fillRect(260, 500-val3, 30, val3);
grap.drawString(String.valueOf(val3), 260, 450-val3-3);
}
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
String s1=t1.getText(),
s2=t2.getText(),
s3=t3.getText();
val1 = Integer.parseInt(s1);
val2 = Integer.parseInt(s2);
val3 = Integer.parseInt(s3);
if (event.getSource()==click) {
repaint();//ve lai
}
}
}

Tạo lớp bai16.java để test vẽ hình

Tải và xem ở mục Code đầy đủ

Kết quả test