Đề bài:

Đây là đề thi cuối kỳ năm 2019 của trường đại học Mở,môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Mỗi bạn thi sẽ sử dụng thuật toán được giao trong bài tập lớn để làm. 
  • Chú ý là code trên máy tính. 

Phân tích bài toán

  • Nhập vào danh sách liên kết đơn
  • Xuất danh sách liên kết
  • Thống kê từ danh sách liên kết đơn
  • Sắp xếp dữ liệu trong danh sách
  • Ghi data vào file
  • Đọc file và xuất ra danh sách

Xem và tải về Code:

Danh sách liên kết đơn

Danh sách liên kết đôi

Ngăn xếp (Stack)

Trong phần ngăn xếp, phần tử được đưa vào đầu danh sách theo cơ chế LIFO

Hàng đợi (Queue)

Trong phần ngăn xếp, phần tử được đưa vào đầu danh sách theo cơ chế FIFO

Kết quả test